ეთიკა და გამჭვირვალობა

საქართველოს საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ძირითადი პრინციპების დეკლარაცია

პრეამბულა

საქართველოს დემოკრატიული განვითარება დიდწილად დამოკიდებულია საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საქმიანობაზე. საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ნებაყოფლობითი, თვითორგანიზებული, დამოუკიდებელი გაერთიანებაა, რომლის უმთავრესი მიზანი საზოგადოებრივი სიკეთის შექმნაა. საზოგადოებრივი ორგანიზაცია, როგორც განვითარების აქტორი, მონაწილეობს დემოკრატიული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ხელს უწყობს დადებით, შედეგზე ორიენტირებულ სოციალურ ცვლილებებს სიღარიბის, უთანასწორობისა და მარგინალიზაციის აღმოსაფხვრელად.


წინამდებარე დეკლარაცია წარმოადგენს საქართველოს იმ საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ძირითადი პრინციპების განაცხადს, რომელთა მიზანია საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საქმიანობის ეფექტურობის გაზრდით, ხელი შეუწყოს ქვეყნის შემდგომ განვითარებასა და ევროპულ ოჯახში სრულფასოვან გაწევრიანებას. აღნიშნული დეკლარაცია საქართველოს საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ფართო მონაწილეობითა და ურთიერთშეთანხმებით შექმნილი დოკუმენტია, რომელიც ეფუძნება საქართველოს კანონმდებლობას, საერთაშორისოდ აღიარებულ ნორმებს, მათ შორის გაეროს ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციას, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების ეფექტურობის სტამბოლის პრინციპებს. საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ძირითადი პრინციპების დეკლარაცია ათასობით საზოგადოებრივი ორგანიზაციის მიერ ათწლეულების მანძილზე დაგროვილი საერთო გამოცდილების შედეგია. შესაბამისად, აღნიშნული დეკლარაცია სრულად იზიარებს წინარე გამოცდილებას და ეფუძნება 2005 წელს შექმნილი საქართველოს საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ეთიკის კოდექსის ძირითად პრინციპებსა და 2010 წელს ბაკურიანში გამართული საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების ეფექტურობის ეროვნული კონსულტაციის შედეგებს.


საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ძირითადი პრინციპების დეკლარაცია საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების თვითრეგულირებისკენ გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯია, რომელიც მომავალში მოიაზრებს კონკრეტული მექანიზმების შექმნას, ყოველი პრინციპის უკეთ დაცვისა და ორგანიზაციულ საქმიანობაში მისი ეფექტურად განხორციელებისათვის. მსგავსი პრაქტიკა უკვე არსებობს. 2016 წელს საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა დანერგეს მექანიზმი, რომელიც გამჭვირვალობასა და ანგარიშვალდებულების პრინციპებს ეფუძნება.


წინამდებარე დეკლარაციის შესამუშავებლად შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომელიც აერთიანებდა ამ საკითხით დაინტერესებულ ორგანიზაციებს. სამუშაო ჯგუფმა ერთერთ მთავარ ამოცანად დაისახა მონაწილეობითი პროცესის წარმართვა. 2016 წლის ნოემბერ-დეკემბერში რეგიონულ ცენტრებსა (გორი, ქუთაისი, ზუგდიდი, ბათუმი, ოზურგეთი, ახალციხე, მარნეული, თელავი) და თბილისში გაიმართა სამუშაო შეხვედრები ადგილობრივი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვის, სადაც აღნიშნული დეკლარაციის სამუშაო ვერსიის განხილვები მოეწყო. განხილვებში 200–ზე მეტმა საზოგადოებრივმა ორგანიზაციამ მიიღო მონაწილეობა. მათი მოსაზრებები და ინიციატივები სამუშაო ჯგუფმა ასახა დეკლარაციაში. შეჯერებული დოკუმენტი საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს 2017 წლის მარტში წარედგინა ხელმოსაწერად.

 

ძირითადი პრინციპები:

საქართველოს საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, დემოკრატიული განვითარების პროცესში მათი მონაწილეობის ეფექტურობის გაზრდისთვის, თანხმდებიან შემდეგ პრინციპებზე:

ადამიანის უფლებების, თავისუფლების და სოციალური სამართლიანობის დაცვა
საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ხელს უწყობს ადამიანის ინდივიდუალური და კოლექტიური უფლებების, მათ შორის - სიცოცხლის, თავისუფლების, განათლების მიღების, განვითარების, ღირსების, ღირსეული სამუშაოს, სოციალური სამართლიანობისა და ადამიანთა შორის თანასწორობის უფლების დაცვას.

კანონის უზენაესობა და დემოკრატიული მმართველობის ხელშეწყობა
საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ისწრაფვის დემოკრატიის, სამართლებრივი სახელმწიფოს, კანონის უზენაესობის, ანგარიშვალდებული და გამჭვირვალე მმართველობისა და თვითმმართველობის დამკვიდრებისთვის.

თანასწორობის აღიარება და დაცვა
საზოგადოებრივი ორგანიზაცია მხარს უჭერს თანასწორობას, იზიარებს თანაბარი მოპყრობის და ანტიდისკრიმინაციულ პრინციპებს, რათა ყველა მარგინალურ და მოწყვლად ჯგუფს ჰქონდეს საკუთარი ინდივიდუალური თუ საერთო უფლებების რეალიზების საშუალება, რაც უზრუნველჰყოფს ყველა ადამიანისთვის თანაბარ შესაძლებლობებს და მათ განვითარების პროცესის სრულყოფილ აქტორებად აქცევს.

მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა
საზოგადოებრივი ორგანიზაცია საზოგადოების ეკონომიკური, სოციალური და ეკოლოგიური ინტერესების გათვალისწინებით, ხელს უწყობს ადამიანის კეთილდღეობას, ცხოვრების დონის ხარისხის ზრდას და მომავალ თაობებზე ზრუნვას. იგი, როგორც განვითარების მნიშვნელოვანი აქტორი, ეხმარება სახელმწიფოს უზრუნველჰყოს საზოგადოებრივი კეთილდღეობა, მათ შორის თითოეული ინდივიდისთვის განათლებისა და ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა.

საზოგადოებრივ პროცესებში მოქალაქეების მონაწილეობა
საზოგადოებრივი ორგანიზაცია გამოხატავს და წარმოადგენს საზოგადოების განსხვავებული ფენებისა და ინტერესთა ჯგუფების მოთხოვნებსა და საჭიროებებს. იგი მხარს უჭერს ადამიანების შესაძლებლობების განვითარებას და მოქალაქეთა სრულფასოვან მონაწილეობას დემოკრატიულ პროცესებში.

ცოდნის გაღრმავება და გამოცდილების გაზიარება
საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ზრუნავს ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარებაზე, სწავლის მეთოდების გაუმჯობესებაზე და თავს უყრის ინფორმაციას სხვადასხვა აქტორის მიერ განხორციელებულ საქმიანობასა და მიღწეულ შედეგებზე, რათა ფართო საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი იყოს ინფორმაცია და ახალი ცოდნის მიღების შესაძლებლობები.

სისტემურ ცვლილებებზე ორიენტირება
საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ორიენტირებულია სისტემური ცვლილებების განხორციელებაზე, ხელს უწყობს მდგრადი, დადებითი, გრძელვადიანი შედეგების მიღწევას, რათა უზრუნველჰყოს მყარი მემკვიდრეობა ახლანდელი და მომავალი თაობებისთვის.

სამოქალაქო გამბედაობა და პასუხისმგებლობა
საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ავლენს სამოქალაქო გამბედაობას და შეურიგებელია ძალადობისა და დისკრიმინაციის ნებისმიერი გამოვლინების მიმართ. იგი ხელს უწყობს საზოგადოებაში სამოქალაქო პასუხისმგებლობისა და მოხალისეობის ზრდას.

გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება
საზოგადოებრივი ორგანიზაცია აღიარებს ანგარიშვალდებულებას მისი დამფუძნებლების, წევრების, მხარდამჭერების, დაინტერესებული მხარეების, დონორებისა და ფართო საზოგადოების წინაშე. ინფორმაცია საზოგადოებრივი ორგანიზაციის მისიის, წევრების, საქმიანობისა და დაფინანსების შესახებ ხელმისაწვდომია და გასაგები. საზოგადოებრივი ორგანიზაცია თითოეულ დაინტერესებულ პირთან ურთიერთობისას იყენებს ღია და გასაგებ კომუნიკაციას და არ მოქმედებს ანონიმურად.

სოლიდარობა და თანასწორი პარტნიორობა
საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ხელს უწყობს თანამშრომლობის ატმოსფეროს და ერთობლივ საქმიანობას სექტორის შიგნით, რათა მიაღწიოს მდგრად დადებით შედეგებსა და მნიშვნელოვან ცვლილებებს საზოგადოებისთვის. მათი თანამშრომლობა ნებაყოფლობითი და თანასწორია, ემყარება განვითარების საერთო მიზნებსა და ღირებულებებს, ურთიერთაღიარებასა და პატივისცემას, ნდობას, ორგანიზაციულ ავტონომიას, გრძელვადიან პარტნიორობასა და სოლიდარობას. კონკურენცია საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს შორის არის ჯანსაღი და ეფუძნება ურთიერთპატივისცემას.

ღიაობა და ინოვაციურობა
საზოგადოებრივი ორგანიზაცია აღიარებს აზროვნების მრავალფეროვნებას, ორგანიზაციებისა და მათი მიზნების განსხვავებულობას და ღიაა ახალი და განსხვავებული იდეების, ხედვებისა და მოსაზრებების მიმართ. იგი ნერგავს ინოვაციურ მიდგომებსა და მეთოდებს, რომელიც საერთო მიზნის მიღწევისთვის მნიშვნელოვანია.

დამოუკიდებლობა და კეთილსინდისიერება
საზოგადოებრივი ორგანიზაცია დამოუკიდებელია საკუთარ საქმიანობაში. იგი თავად განსაზღვრავს საქმიანობის მიზნებს, იღებს გადაწყვეტილებებს და მოქმედებს დამოუკიდებლად. საზოგადოებრივი ორგანიზაცია დაუშვებლად მიიჩნევს პოლიტიკური პარტიების, საჯარო ინსტიტუტებისა და კერძო კომპანიების მხრიდან არაფორმალურ კონტროლს, რათა საფრთხე არ შეექმნას მის დამოუკიდებლობასა და ავტონომიურობას. საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ღიად თანამშრომლობს განვითარების სხვა აქტორებთან.

ხელისუფლებასთან თანამშრომლობა და კონსტრუქციული ოპონირება
საზოგადოებრივი ორგანიზაცია თანამშრომლობს ხელისუფლებასთან დემოკრატიული პრინციპების დამკვიდრების, საჯარო პოლიტიკის ფორმირებისა და განხორციელების, მონიტორინგისა და შეფასების, საზოგადოების ინფორმირების პროცესში. ამავდროულად, იგი ხელს უწყობს სახელმწიფო ინსტიტუტების საქმიანობის გამჭვირვალობას, ახორციელებს ხელისუფლების საქმიანობის მონიტორინგს და კანონისა და დემოკრატიული პრინციპების ნებისმიერ დარღვევაზე ახდენს სწრაფ და ადეკვატურ რეაგირებას.

მშვიდობის ხელშეწყობა და დაცვა
საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ხელს უწყობს მშვიდობის დამყარებას და კონფლიქტების მშვიდობიან გადაწყვეტას, ემიჯნება და გმობს ყოველგვარ ძალადობას, ტერორიზმს და ოკუპაციას. იგი აღიარებს და იცავს ქვეყნის სუვერენულობას, ტერიტორიულ მთლიანობას და არ თანამშრომლობს ოკუპანტ სახელმწიფოსთან.

საქართველოს ინტეგრაცია ევროპულ და ევროატლანტიკურ სივრცეში
საზოგადოებრივი ორგანიზაცია მხარს უჭერს ქვეყნის სრულფასოვან ინტეგრაციას ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში. იგი ხელს უწყობს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ევროპულ ოჯახში საქართველოს სრულფასოვან ინტეგრაციას.

შიდა დემოკრატიის ხელშეწყობა
საზოგადოებრივ ორგანიზაციას აქვს ნათლად გამოკვეთილი და გასაგები მიზნები. მისი მართვა ეფუძნება დემოკრატიულ პრინციპებს, ქვეყნის კანონმდებლობას, ორგანიზაციის წესდებასა და შიდა რეგულაციებს. საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ზრუნავს საკუთარი წევრებისა და თანამშრომლების განვითარებაზე, მიისწრაფვის უკეთესი სამოქალაქო საზოგადოების შექმნისაკენ და მონაწილეობითი მიდგომების გამოყენებით, უზრუნველჰყოფს დაინტერესებული მხარეების უშუალო ჩართულობას საკუთარ საქმიანობაში. საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ეფექტიანად იყენებს ადამიანურ, მატერიალურ, ტექნიკურ რესურსს და პროფესიონალიზმს, რათა მიაღწიოს მისიით გაცხადებულ მიზნებსა და ამოცანებს. იგი მუდმივად აფასებს საკუთარი საქმიანობის შედეგებს ეფექტურობის, ეფექტიანობის, მდგრადობისა და შედეგზე ორიენტირებულობის მიხედვით.

დეკლარაციასთან მიერთებისა და გასვლის პროცედურები:
- საზოგადოებრივი ორგანიზაცია, რომელიც აღიარებს ზემოაღნიშნულ პრინციპებს, უერთდება დეკლარაციას. ინფორმაცია დეკლარაციაზე ხელმომწერი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების შესახებ საჯაროა და ხელმისაწვდომი.
- საზოგადოებრივ ორგანიზაციას, რომელიც აღარ იზიარებს ზემოაღნიშნულ პრინციპებს შეუძლია გაემიჯნოს დეკლარაციას. შესაბამისად, იგი ამოღებული იქნება დეკლარაციის ხელმომწერი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების სიიდან.

ხელმომწერი ორგანიზაციები:

"CMDI"
"იმერეთის რეგიონის დემოკრატიული განვითარების" ფონდი
"მეწარმე ქალთა ფონდი"
Georgian Enterprise Development Association
RDRC რეგიონული განვითარების რესურს- ცენტრი
ა/კ "განათლება და სამყარო"
ალვანის ქალთა საინიციატივო ჯგუფი
ასოციაცია "მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასია"
დემოკრატიული მართვის განვითარების ქუთაისის საქალაქო ფონდი
იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირი "სპეკტრი"
ნაბიჯი ხარაგაული
ნეოფილების კლუბი
რეგიონული ინიციატივების ცენტრი "ნათელი მომავალი"
საზოგადოებრივი მონიტორინგის და კვლევის ცენტრი PMRC - ხარაგაული
საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია იმერეთის წარმომადგენლობა ღია საზოგადოება "ახალი ქუთაისი"
სოციალურად დაუცველებზე მზრუნველთა კავშირი "მეროსი"
სულხან- საბას დემოკრატიული განვითარების ფონდი
ფონდი" აფხაზინტერკონტი"
ქუთაისის ფსიქო.სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი
შ.შ.მ. პირთა იმერეთის რეგ.ორგანიზაცია "სრულფასოვანი ცხოვრებისათვის"
შშმ პირთა ფედერაცია "აღორძინება 2002"
"INER Georgia -წყვილისა და სიცოცხლის სამსახურში"
"ალიანსი"
"ნაბიჯი ზუგდიდი"
"სულთა ხსნა" კავშირი
"ფენიქსი- 2009"
"1.000000 ვარდის" საინიციატივო ჯგუფი"
"ქალთა საბჭო"- "კცგს"
ART WAY
CEAC
CISV- Georgia (სიაიესვი - საქართველო)
GCRT - ბათუმი
GIS
ICBL Georgian Committee
SJMC - სამცხე- ჯავახეთის მედია ცენტრი
TV 9 - ახალციხის ტელეკომპანია
Welfare Foundation
Союз потребителей Самцхе- Джавахети
ა(ა) იპ "ქალები თანასწორობისათვის"
ა(ა) იპ გორის საინფორმაციო ცენტრი
ა(ა) იპ ჯჯს ნინოწმინდა
ა(ა)"იპ "ჩვენ - ჯანსაღი მომავლისთვის"
ა(ა),იპ თერჯოლის ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მოქალაქეობრივი აღზრდის კავშირი "ბავშვები საქართველოს მომავალი"
ა(ა)იპ "დემოკრატიული მმართველობის და ინოვაციების ინსტიტუტი"
ა(ა)იპ "მომავლის ინიციატივა"
ა(ა)იპ "ნაბიჯი მომავლისკენ"
ა(ა)იპ "სინათლე"
ა(ა)იპ "სამოქალაქო ინიციატივის ცენტრი"
ა(ა)იპ ქალები რეგიონის განვითარებისთვის
ა(ა)იპ" ლიახვის ხეობა"
ა/ო ინვალიდ- მეომართა და დაღუპულ მებრძოლთა მეუღლეთა კავშირი
ა/ო კავშირი" აწყური"
ა/ო პარტნიორები დემოკრატიის განვიტარებისათვის PDD
ააიპ "ორიონი"
ააიპ თუშეთი2015
ადამიანის უფლებათა ადვოკატირების და დემოკრატიის ფონდი
ადამიანის უფლებატა დაცვისა და დახმარების საერთაშორისო ორგანიზაცია
ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო
არასამთავრობო ორგანიზაცია "ნეოგენი"
არასამთავრობო ორგანიზაცია "საქართველოს ასულები-"Miss Georgian"
ასოციაიცა "მერკური"
ასოციაიცია "დეა"
ასოციაიცია" იმედი" დევნილ ქალთა მოძრაობა მშვიდობისთვის
ასოციაიცია" ღირსეული სიბერე"
ასოციაცია "სოციალური ქოლგა"
ასოციაცია "თნადგომა ხალხთან"
ასოციაცია "კავკასიის მერიდიანი"
ასოციაცია "უდი"
ასოციაცია" მეგზური"
ასოციაცია "პროგრესი"- ყვარელი
ასოციაცია "ტოლერანტი"
ასოციაცია "ათინათი"
ასოციაცია "სამეგრელო მედეა"
აჭარის დამოუკიდებელ ექსპერტთა კავშირი
ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირი" ინტელექტი"
ახალგაზრდა მკვლევართა და ანალიტიკოსთა გაერთიანება
ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი
ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა და ექიმთა ასოციაცია "ქსენონი"
ახალგაზრდები მთის განვითარებისთვის
ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი" პოლონი"
ახალგაზრდული ა.ო. "იმედის სხივი"
ახალგაზრდული კავშირი" ევრო კლუბი"
ახალგაზრდული კლუბი კავკასია
ახალქალაქის ბიზნეს ცენტრი
ახალქალაქის ზრდასრულთა განათლების ცენტრი
ახალციხის ახალგაზრდული ცენტრი
ახალციხის ბიზნეს ცენტრი
ახალციხის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი
ბათუმის განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი
განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი (KEDEC )
გარემოს დაცვისა და მდგრადი განვითარების ასოციაცია "მწვანე მომავალი"
გორის ახლგაზრდული მოძრაობა "დროა"
გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლი
დახმარების ეროვნული ფონდი
დახმარების საერთაშორისო ფონდი
დემოკრატ მესხთა კავშირი UDM
დემოკრატიის და ეფექტური მმართველობის ცენტრი
დემოკრატიის ინსტიტუტი
ევროპის აკადემიური ცენტრი
ექიმი და საზოგადოება
ზრდასრულთა განათლების და დასაქმების რესურს- ცენტრი
ზუგდიდის დემოკრატიულიჩართულობის ცენტრი
ზუგდიდის თემის განვითარების ცენტრი CDC
თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლი
თანაბარი ჩართულობის ცენტრი
თაობა
თემი "ვარდისუბანი"
თემი "ქედელი"
თემის განვითარების რესურს ცენტრი" ერანი"
ი. გოგებაშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ინვალიდთა ინტეგრაციისა და ხელოვნების განვითარების ასოციაცია "ჰანგი"
კავშირი "მომავლის ცხინვალი
კავშირი "რეა"
კავშირი" მწვანე ჯვარი"
კავშირი-სათემო ორგანიზაცია "ნუკრიანი"
კარალეთის თემის ახალგაზრდული ორგანიზაცია
კოალიცია შინმოვლა საქართველოში
კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრი (CTC)
ლანჩხუთის საინფორმაციო ცენტრი
მედია ანალიტიკური ცენტრი
მედია ცენტრი კახეთი
მესხეთის განვითარების ცენტრი
მეღვინე ქალთა და ყურძნის მესაკუთრეთა ასოციაცია
მეღვინე ქალთა ასოციაცია
მშობელთა საინფორმაციო ცენტრი'' PIC
ორგანიზაცია "ახალგაზრდები საზოგადოებრივი ინტერესებისაღვის"
ორგანიზაცია "ბათუმი"
ჟურნალისტთა ქსელი გენდერულ თანასწორობისთვის
რეაბილიტაციისა და განვითარების საქველმოქედო ცენტრი "თანაზიარი"
საზოგადოება "ბათუმელი"
საზოგადოება "გურჯაანი"
საზოგადოება" ბილიკი"
საზოგადოებრი განვითარების აკადემია
საზოგადოებრივი გაერთიანება ბემონი
საზოგადოებრივი განვითარების კავშირი
საზოგადოებრივი დარბაზი ადიგენის განვითარებისათვის
სათემო ორგანიზაცია "ბორჯომი"
სათემო ფონდი ნეფა
საინფორმაციო სამედიცინო ფსიქოლოგიური ცენტრი "თანადგომა" , ქუთაისის განყოფილება
სამართლებრივი დაცვის ინსტიტუტი LPI
სამედიცინო ასოციაცია "თანა"
სამეცნიერო- ინტელექტუალური კლუბი "თაობათა დიალოგი"
სამოქალაქო ინიციატივების ასოციაცია
სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდი
სამოქალაქო ინტერესების დაცვის ცენტრი
სამოქალაქო საზოგადოება - მშვიდობა და სოც. ქარტია
სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი
სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირების ხელშემწყობი ცენტრი
სამცხე- ჯავახეთის ჟურნალისტთა კავშირი
საუნჯე
საქართველოს დემოკრატიის სახლი
საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირი
საქართველოს ერთა დემოკრატიული კავშირი
საქართველოს ინვალიდთა და შ.შ.მ. პირთა უფლებათა დამცველი
საქართველოს მედიკოსთა ასოციაცია MB
საქართველოს სასოფლო დარბაზი
საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრი
საქართველოს ფერმერთა სოფლის მეურნეობის მუშაკთა პროფესიული კავშირი
საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაცია
საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი აფხაზეთი
სბგც კავკასია ახალციხის ოფისი
სიმართლისა და სამართლის, ჩაგრულთა და პატიმართა უფლებების დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის საერთაშორისო ორგანიზაცია
სიღნაღის მრავალშვილიან დედათა და შეზღუდული უნარის მქონე ბავშვთა დახმარების კომიტეტი
სოციალური პროგრამებისა და განვითარების ცენტრი
სტუდენტები ენერგოეფექტურობისათვის
სტუდენტურ- ახალგაზრდული სათათბირო
ტურიზმის ინსტიტუტი
ტყიბულის რაიონის განვითარების ფონდი
ფემინისტური ინიციატივების ფონდი
ფერმერ ქალთა ასოციაიცია
ფონდი "სოხუმი"
ქალები მომავლისთვის
ქალთა ორგ. კავშირი "პაროს"
ქალი და განვითარება
ქალი და რელობა
ქუთაისის საინფორმაციო ცენტრი
შავი ზღვის ეკო აკადემია
შიდა ქართლის დემოკრატიული განვითარების ინსტიტუტი
შიდა ქართლის სამოქალაქო ფორუმი
ჩემი ქალაქი - ქალაქზე მზრუნველთა და ქალაქის გულშემატკივართა ერთობა
ცვლილებები თანაბარი უფლებებისათვის
ცხინვალის სამხარეო პროფცენტრი
ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის კახეთის რეგიონალური კომიტეტი
წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრი GGRT-გორი
ჰელფინგ ჰენდ
ჩემი ქალაქი - ქალაქის გულშემატკივართა და ქალაქზე მზრუნველთა ერთობა
„საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაცია"
ქ. თბილისის საბურთალოს რ-ნის ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ასოციაცია
სათემო ორგანიზაცია ,,ნუკრიანი"
სამცხე-ჯავახეთის ქალები მშვიდობიანი საქართველოსათვის
ააიპ "ფიროსმანი"
შშმ ბავშვთა მშობელთა კავშირი
კარალეთის თემის ახალგაზრდული ორგანიზაცია
"ქალთა ასოციაციის' ხაშურის ფილიალი
ქართველ არქიტექტორთა ინსტიტუტი
სამოქალაქო საზოგადოება მდგრადი განვითარებისთვის
სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ასოციაცია "სპექტრი"
ა(ა)იპ „უფლებადამცველები სამართლიანობისავის"
ადვოკატთა და იურისტთა საერთაშორისო ობსერვატორია
იგპ ქალთა ასოციაცია "თანხმობა"
Civil Forum
ახალი თაობა დემოკრატიული საქართველოსათვის
საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაცია
ა(ა)იპ "მშობელთა ხიდი"
ა(ა)იპ სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრი (CSDC)
ძლიერი საზოგადოება
ქალი და რეალობა
ჯანდაცვის ექსპერტთა კლუბი
ა(ა)იპ ქართული ორდენი
შ.შ.მ. პირთა უფლებების დაცვის ცენტრი „ალიანსი".
ICOM-ის საქართველოს ეროვნული კომიტეტი
ა(ა)იპ "მომავალი იწყება დღეს"
სრულიად საქართველოს ღვთისშვილთა კავშირი (ინვალიდთა ასოციაცია)
მშვიდობის, დემოკრატიის და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტი
სამოქალაქო განვიტარებისა და ადამიანის უფლებათა ცენტრი
ქალთა პოლიტიკური რესურს ცენტრი
"ახალგაზრდული ალტერნატივა"
წყალტუბო lions club
თავისუფალი მოქალაქეები
ზრდასრულთა განათლების სკოლა
ა(ა)იპ "ნოე ჟორდანიას სახელობის საერთაშორისო ინიციატივების და საჯარო ინიციატივების განვითარების ფონდი"
ა/ო სოციალური განვითარების ფონდი "პროგრესი"
ჰეპა პლიუსი
ასოციაცია ცხოვრების შანსი
საქართველოს ევროპული მომავალი
ადამიანის უფლებების განვითარების ფონდი
ქართველ და გერმანელ ქალთა განათლებისა და ინფორმაციის საერთაშორისო ცენტრი
ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაცია "ქალი და სამყარო"
საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება
დემოკრატიული ცვლილებების ინსტიტუტი
ა(ა)იპ უნიკო
ააიპ INER Georgia წყვილისა და სიცოცხლის სამსახურში
სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაცია
ასოციაცია ანიკა
სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაცია
ირის ჯგუფი - მრავალფეროვნების მართვა
გერგარტი
ადგილობრივი დემოკრატიის ქსელის ცენტრი

დეკლარაციასთან მიერთება 

 

 

ბმულები
volunteering
volunteering
ვებ გვერდის შესახებ

ვებგვერდი შეიქმნა აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისა და მოქალაქეთა ჩართულობის პროექტის (ACCESS) ფარგლებში.

ვებგვერდის შექმნა შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერის შედეგად, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დაფინანსებით. ვებგვერდზე განთავსებულ მასალაზე პასუხისმგებელია სიდა (CiDA) და შესაძლოა არ გამოხატავდეს ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID), ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის, ან/და EWMI-ს შეხედულებებს.

ვებ გვერდს ადმინისტრირებას უწევს sida

cso.ge ფუნქციონირებს 2011 წლიდან

საკონტაქტო ინფორმაცია
მისამართი

ქ. რუსთავი, მეგობრობის გამზირი #1

ტელეფონი: (+995 341) 258822 (14)

ფაქსი: (+995 341) 258822

ელ.ფოსტა: contact@cso.ge